O firmie Oferta Realizacje Referencje Automatyka Kontakt

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPUH „Elstar” Sp. z o. o., ul. Połonińska 7, 35-082 Rzeszów,
  tel.: +48 17 854 2090, e-mail: elstar-rzeszow@pro.onet.pl

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze danych obowiązków w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych, płacowych, i in., zgodnie z aktualnymi przepisami;
  • marketingu i promocji produktów i usług własnych, prowadzenia statystyk i badania satysfakcji Klienta, prowadzenia korespondencji;
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, prowadzenie korespondencji.

 3. Okres przechowywania danych
  • dane będą przechowywane po zakończeniu umów przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  • dane będą przechowywane do czasu, w którym transakcje związane z realizacją umów zostaną ostatecznie zakończone, należności zapłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umów;
  • dane przetwarzane na potrzeby marketingu naszych produktów i usług będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych są:
  • przedstawiciele odbiorców – poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny, korespondencję e-mail;
  • strony internetowe odbiorców, bazy danych pozyskane od wyspecjalizowanych firm;
  • źródła publicznie dostępne;

 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
  • żądania dostępu do treści swoich danych;
  • żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  Przysługujące Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane będzie ograniczone gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom
  • osobom upoważnionym przez Administratora;
  • podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów, np. podmiotom wykonującym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, informatyczne, prawne, księgowe, windykacyjne, archiwizacyjne, ubezpieczeniowe, itp.;
  • inwestorom, firmom zlecającym, podwykonawczym w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji;

 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, o ile uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych).